OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na základy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, sme pre vás pripravili nasledujúce informácie:

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť URGELA, spol. s r. o. a nasledovnými informačnými a  kontaktnými údajmi.
Obchodné meno: URGELA, spol. s r.o.,
Sídlo: sídlom Kuzmányho nábrežie 815/14, 960 01 Zvolen,
IČO: 46486577
Zápis: v Obchodnom registri SR Banská Bystrica, vložka 21 359/S
DIČ: 2820011051
IČ DPH: SK2820011051
Prevádzka: Kuzmányho nábrežie 815/14, 960 01 Zvolen
Telefón: +421 911 551 272
Email: info.moll@urgela.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 1155195003/1111
IBAN: SK 47 3100 0000 0042 1012 0500
BIC (SWIFT): LUBASKBX

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov len na účely spracovania objednávky, spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • - Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • - Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • - Záznamy e-mailovej komunikácie alebo komunikácie v písomnej podobe.
  • - Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom: spracovania objednávky a teda pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, vytvorenia riadnych daňových dokladov, správy registratúry, či vybavovania, vedenia reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:
- Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- Kuriérske a prepravné spoločnosti (využívame najmä spoločnosť Toptrans)
- Poskytovatelia IT služieb, riadenie funkčnosti serverovej siete, správa a webhosting
- Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
- Advokátske a právne kancelárie
- Súdy a orgány činné v trestnom konaní

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, po dobu bližšie nešpecifikovanú, najmä z dôvodu zákonnej potreby uchovávania všetkých daňových dokladov spoločnosti po dobu 10 rokov, nakoľko je potrebné účtovné záznamy spoločnosti mať k dispozícii kedykoľvek na preukázanie vyššiemu kontrolnému orgánu. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. , môže byť lehota 10 rokov.

V prípade plnenie zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva:
- Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
- Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
- Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
- Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.  
- Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 911 551 272, písomne na adrese Kuzmányho nábrežie 815/14, 960 01 Zvolen, alebo e-mailom info.moll@urgela.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 911 551 272, písomne na adrese Kuzmányho nábrežie 815/14, 960 01 Zvolen, alebo e-mailom info.moll@urgela.sk.

Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať v platnom zákone:
→  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

pinterest